Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website.

1.1 Het gebruik van de website www.delijn.be en de andere websites die de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (De Lijn) beheert (http://www.buzzy.be/ en http://www.dekusttram.be/), is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Lijn kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel De Lijn hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De Lijn kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.


1.3 De Lijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van De Lijn.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van De Lijn, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Lijn.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De Lijn garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen De Lijn en de beheerders van die sites.

1.7 Het is mogelijk dat de website van De Lijn gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.8 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van De Lijn, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 De Lijn behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden (zoals het automatisch verlengen van uw abonnement);
  • voor direct marketing.
U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

2.3 Dankzij de MOBIB-kaart (zie http://www.delijn.be/u_bent/overheid/MOBIB_kaart.htm ) kan De Lijn haar diensten nog beter aanpassen aan de noden van de reiziger. Dit doen we onder andere door verplaatsingsgegevens te gebruiken om het aanbod te plannen. Het waarborgen van uw privacy blijft een topprioriteit. Er worden geen gegevens bijgehouden over uw persoonlijk verplaatsingsgedrag.

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.