Publieke consultatie plan-MER sneltramlijn Hasselt - Genk - Maasmechelen

5/1/2012Denk mee over de sneltramlijn Hasselt - Genk - Maasmechelen

Geef uw suggesties van 19 december 2011 tot 31 januari 2012

Het Spartacusproject is de uitwerking van de mobiliteitsvisie van De Lijn om onze provincie te ontsluiten met hoogwaardig en efficiënt openbaar vervoer. De ruggengraat van dit project wordt gevormd door onder meer drie sneltramlijnen. Onlangs gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de plannen voor de eerste sneltramlijn van Hasselt naar Maastricht.

Ook wat de tweede sneltramlijn van Hasselt via Genk naar Maasmechelen betreft, is er  nieuws te melden. Vanaf 19 december ligt het kennisgevingsdossier van het plan-MER (Milieueffectenrapport) voor deze sneltramlijn ter inzage bij de MER-overheidsdienst en bij de gemeenten As, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Maasmechelen en Zutendaal.

Even de achtergrond schetsen: Inmiddels is het  twee jaar geleden dat er een publieke consultatie georganiseerd werd voor die tweede Spartacus-sneltramlijn.  Zowel via het internet als in de gemeentehuizen kon men de verschillende tracés bekijken en opmerkingen formuleren. Deze publieke consultatie ging vooraf aan de plan- MER studiefase , waarbij de milieueffecten van de verschillende tracés bekeken werden.

Dankzij de reacties van burgers, de betrokken steden en gemeenten kwamen er nieuwe inzichten naar voor. De Lijn heeft de haalbare voorstellen geselecteerd en verder onderzocht.  Om die inzichten mee te nemen in de trajectafweging, heeft De Lijn er voor gekozen om de vorige plan-MER stop te zetten en een nieuwe plan-MER op te starten die ook deze nieuwe mogelijkheden onderzoekt.

De plannen voor de tweede sneltramlijn van Hasselt via  Genk naar Maasmechelen, worden nu dus voorgelegd in een publieke consultatie  als voorbereiding op een plan-MER onderzoek.

Wat is een Milieueffectenrapport (MER)?

De openbare kennisgeving schetst hoe men het MER zal opmaken. Hierin wordt besproken wat het doel van het plan is, wat het juist inhoudt en waar het gelokaliseerd is. De gemeentebesturen en de geïnteresseerde burgers kunnen vanuit hun kennis van de omgeving opmerkingen maken en suggesties doen. Welke effecten worden over het hoofd gezien of zijn er bepaalde alternatieven niet onderzocht?

De Vlaamse Overheid zal op basis van de binnengekomen reacties richtlijnen opstellen voor de opmaak van het plan-MER. Op basis daarvan kan dan het definitieve milieueffectenrapport worden opgesteld.

Geen formele bezwaren of petities

De openbare kennisgeving is niet bedoeld om formele bezwaarschriften of petities tegen het plan in te dienen, dat kan later eventueel bij de vergunningsaanvraag. U kan dan gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport om uw bezwaren beter te onderbouwen.

Wat kan u indienen?

Uw reactie kan alternatieven bieden. Misschien is een andere locatie beter geschikt of zijn de milieueffecten minder negatief door een andere inrichting. Moeten er effecten (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...) onderzocht worden die nog niet staan opgelijst in het kennisgevingsdossier? Ook aandachtspunten waar het plan rekening mee moet houden, kan men indienen.

Wat heeft geen meerwaarde?

Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het plan", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn begrijpelijk, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde om verbeteringen aan te brengen.

Praktisch

Het kennisgevingsdossier  met als referte PL0113 is vanaf 19 december 2011 te raadplegen op de website van dienst MER:

 

Het kennisgevingsdossier ligt van 19 december 2011 tot 31 januari 2012 eveneens ter inzage in de gemeentehuizen van As, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hasselt, Maasmechelen en Zutendaal. Met behulp van het inspraakformulier kunt u uw opmerkingen kenbaar maken. Dit kan rechtstreeks naar de dienst MER van de Vlaamse Overheid of via de gemeente.

Meer details kan u vinden op http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage of via onze gemeentelijke diensten