Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu
Quote verdichting

Mobiliteit aan de vooravond van een revolutie

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

De verkeersdrukte blijft toenemen. De files treffen bovendien niet alleen de snelwegen, maar ook de onderliggende wegen slibben dicht. De verkeersdrukte neemt ook toe in de tijd en files concentreren zich niet langer alleen tijdens de typische spitsuren, maar ook overdag staan we vaker stil op de weg. Die groeiende congestie bedreigt de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze (stedelijke) kernen.
 
Daarnaast tikt de klimaatklok genadeloos door. Tegen 2030 moeten we ten opzichte van 2005 met z’n allen 35 procent minder CO2 uitstoot produceren. Mobiliteit moet een aanzienlijke bijdrage leveren om dit ambitieus doel te bereiken. Meer mensen overtuigen om vaker de auto te laten staan en te kiezen voor vormen van collectief vervoer, is noodzakelijk om deze doelstelling te halen. Het is de ambitie van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen om het autogebruik te laten dalen met 27 procent.
 
Niet alleen de klimaatdoelstellingen maar ook de technologische evoluties – met name autonome voertuigen – zullen een enorme impact hebben op hoe mobiliteit gaat evolueren. Het mobiliteitslandschap zal er tegen 2030 helemaal anders uitzien. Nieuwe technologieën, nieuwe concepten, nieuwe opportuniteiten, maar ook nieuwe rollen die moeten gaan ingevuld en opgenomen worden. Er zal een markt ontstaan voor gedeeld, autonoom vervoer die zich ontwikkelt als een nieuwe opportuniteit om de modal shift vorm te geven. De toekomst is aan de aanbieders van geïntegreerde mobiliteitsdiensten van deur tot deur. De Lijn positioneert zich om hierin een actieve rol te blijven spelen.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Fundamentele keuzes broodnodig

Om de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te realiseren op het vlak van mobiliteit, is een groeiscenario nodig waarbij het gebruik van bus en tram in Vlaanderen op termijn stijgt met 50 procent ten opzichte van vandaag.
 
Willen we het gebruik fors omhoog krijgen, dan zijn deze randvoorwaarden alvast noodzakelijk: rekeningrijden, ruimtelijke verdichting en grote investering in een opmerkelijke kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. De Lijn dringt er bij de volgende Vlaamse Regering op aan om deze randvoorwaarden onmiddellijk bij aanvang van de volgende regeerperiode aan te pakken.
 
Mobiliteit, Omgeving en Openbare Werken moeten het komende decennium fundamentele keuzes maken om de broodnodige modal shift te realiseren.
 
(Lees verder onder de afbeelding)
 
Mobiliteit
 -
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Mobiliteit verandert snel

Mobiliteit zal in de komende legislatuur sowieso grondig veranderen als basisbereikbaarheid vorm krijgt. Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijk maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen.
 
Er komt een nieuw gelaagd netwerk waarbij combimobiliteit centraal staat. De Lijn ziet haar rol hierin groter dan puur uitvoering van het bus- en tramaanbod. Ze wil evolueren naar een aanbieder van ruimere mobiliteitsdiensten.
 
Om basisbereikbaarheid op het terrein te realiseren, wordt Vlaanderen ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. De lokale besturen krijgen in dit systeem een grote rol. In elke vervoerregio zal een vervoerregioraad instaan voor het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen in de eigen regio.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Mental shift

Hoe zorgen we ervoor dat we niet meer met z’n allen automatisch in onze auto stappen? De modal shift vergt in de eerste plaats een mental shift: we moeten mensen ervan bewustmaken dat de auto niet altijd, voor elke of een volledige verplaatsing, de enige oplossing is. 
 
We moeten sensibiliseren, laten proeven: wie een goede ervaring heeft, zal opnieuw proberen en op termijn blijvend zijn gedrag aanpassen. Dat betekent wel dat er voor de hele verplaatsingsketen kwaliteitsvolle alternatieven als deelfietsen, deelauto’s, steps, excellent openbaar vervoer… voor handen zijn en je naadloos kan overstappen van de ene naar de andere vervoermodus.
 
De overstap makkelijker maken, doe je met de nodige digitale (MaaS) en fysieke integratie. De mental shift moet er ook op een tweede niveau komen. De beste verplaatsing blijft immers geen verplaatsing. Met andere woorden we moeten anders omgaan met waar we wonen, werken, winkelen… Het komt erop aan om versneld functies te verdichten en in te zetten op nabijheid.
 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Slimme partnerschappen

De Lijn kan deze switch niet alleen realiseren. Het zal zaak zijn om de komende jaren slimme synergieën te zoeken en samen met andere overheden en privépartners coalities uit te bouwen, zowel voor de financiering als de uitvoering van duurzame mobiliteit.
 
De vervoerregioraad biedt een goede basis: de mobiliteitspartners zijn hier verzameld, zo ook de lokale besturen, onze belangrijke partners. Wij engageren ons om constructief en proactief samen te werken en vragen van de partners om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen. De Lijn heeft haar organisatie alvast aangepast aan de werking met de vervoerregio’s, sinds 5 november is er een team van vervoerregiomanagers aan de slag.
 
Ook binnen het beleidsdomein halen we de samenwerkingsverbanden aan om samen antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit en openbare werken. Zeven entiteiten, samen één gezicht, samen één visie. De Lijn brengt net als iedere entiteit zijn eigen expertise in om gezamenlijk aan beleidsvoorbereiding te doen.
 
-

Download het volledige memorandum PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>