Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

In dialoog

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Gemeenten

De lokale steden en gemeenten zijn samen met hun inwoners wellicht de belangrijkste belanghebbenden in dit project. We betrekken hen hier dan ook zo vaak mogelijk bij. Al van bij het begin van onze studies. Toen hielden we bijvoorbeeld maandelijks een bijeenkomst, de zogenaamde Ambtelijke Begeleidingsgroep, waar ze hun stem konden laten horen. Er werden in tussentijd ook intergemeentelijke overlegmomenten georganiseerd. En ook voor wat nog moet komen, zullen we hen blijven betrekken en op de hoogte houden. Hierdoor willen we in de eerste plaats tot een beter project komen, dat lokaal ondersteund wordt.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Inwoners

Op verschillende momenten zijn er inspraakmomenten. Begin 2013 was er bijvoorbeeld de publieke consultatie in het kader van de PlanMER. Ook bij stappen in de toekomst, zoals de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan of bij de aanvraag van de milieu- en bouwvergunning zijn zo’n inspraakmomenten voorzien. Los van de officiële procedures willen wij ook de feedback van de burgers krijgen via infotentoonstellingen. Die tentoonstellingen worden georganiseerd in het najaar van 2014. Mensen kunnen er nagaan welk werk al verricht is, wat nog moet gebeuren. Ook kunnen ze er vragen stellen en zelf input geven voor het project.
- > Waar en wanneer vinden infomomenten plaats? Deze zijn gepland in het najaar van 2014. Waar en wanneer precies, moet nog worden bepaald. Van zodra dit geweten is, worden de betrokken mensen op de hoogte gebracht. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf zo steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Formele inspraakmomenten

Tijdens meerdere stappen in het proces kunnen burgers hun opmerkingen geven. Dit gebeurt tijdens een publieke consultatie of openbaar onderzoek.

 • Een publieke consultatie: bij milieu-effectrapportage, bedoeld om burgers de kans te geven input te geven bij wat moet onderzocht worden of alternatieve voorstellen van tracés aan te dragen.
 • Openbaar onderzoek: mogelijkheid om bezwaren of opmerkingen te geven bij het voorgestelde ruimtelijke uitvoeringsplan of de toe te kennen vergunning.

Tijdens volgende stappen kon/kunt u als burger uw mening geven:

 • Kennisgevingsnota: publieke consultatie (reeds gebeurd)
 • Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan: openbaar onderzoek
 • ProjectMER: publieke consultatie
 • Milieu- en bouwvergunning: openbaar onderzoek
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Draagvlak vanuit de provinciale en lokale dialoog

Voordat de opwaardering van het openbaar vervoer binnen Vlaams-Brabant van start kan gaan, is het van het grootste belang dat de stakeholders van De Lijn Vlaams-Brabant overtuigd zijn van de noodzaak hiervan. Dat betekent dat de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld, de socio-economische en mobiliteitsactoren ervan doordrongen moeten zijn dat er een nieuwe wending moet worden gegeven aan de organisatie van het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant.
De Lijn Vlaams-Brabant organiseerde een provinciale dialoog waarin ze haar Mobiliteitsvisie 2020 tijdens een gespreksronde voorstelde aan het brede maatschappelijk middenveld.
In die dialoog werden volgende organisaties betrokken:

 • Werkgeversorganisaties: VOKA, BECI, UnizoWerknemersorganisaties: ACW, ACV, ABVV
 • Mobiliteitsorganisaties: Touring, TreinTramBus
 • Vlaamse Overheden: Vlaamse Luchthavencommissie (VLC)
 • Openbaar Vervoercommissie (OVC) waar de volgende administraties zijn vertegenwoordigd: MOW, AWV, RWO, NMBS, Provinciebestuur
 • Brusselse Overheden: Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC)
 • Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB)
 • Provinciale Overheden: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)
 • Provincieraad Vlaams-Brabant

De dialoog had tot doel:

 • De mobiliteitsproblemen van Vlaams-Brabant en Brussel onder de aandacht te brengen
 • Een draagvlak te creëren voor de Mobiliteitsvisie 2020
 • Lokale feedback te krijgen over de voorgestelde openbaarvervoerverbindingen in Vlaams-Brabant
 • De Mobiliteitsvisie 2020 te integreren in de gemeentelijke mobiliteitsplannen

Dit doel werd bereikt. De stakeholders en partners zijn overtuigd van het belang van Brabantnet en staan er ook volledig achter. Lees wat zij denken over het tramproject.

Reacties stakeholders (202 KB) PDF

<Voeg downloadbaar bestand toe>

<Voeg knoppen toe>