Toon menu

Waar staan we nu?

Afbeelding aanpassen: Klik hier
Voer een knop toe: Klik hier
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse Regering de 3 prioritair uit te werken tracés goed. Dit is voor De Lijn het startsein om in overleg met de betrokken gemeentebesturen, inwoners en andere partners te bepalen hoe we de tramlijnen kunnen vormgeven. Er zijn dus al heel wat stappen gezet, maar voor er kan gebouwd worden, moeten eerst nog enkele belangrijke fases doorlopen worden.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat moet er nog gebeuren?

 • Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan: in het RUP worden de tramtracés vastgelegd en de ruimte bepaald die nodig is voor de aanleg van de sporen en de volledige traminfrastructuur (halte-accommodatie, parking, fietsenstallingen en tramstelplaatsen). Het studiebureau dat dit RUP op maakt, houdt maximaal rekening met de opmerkingen en suggesties die tijdens de infomomenten werden gegeven.
 • ProjectMER: waar het PlanMER keek naar de gevolgen voor het milieu op het algemene niveau voor het hele tramproject (macroniveau), wordt nu op veel kleinere schaal (microniveau) naar de milieueffecten gekeken die Brabantnet met zich mee kan brengen. Zo wordt per deeltracé onderzocht welke impact het zal hebben op de omgeving. Net zoals het PlanMER, biedt ook het ProjectMER de kans aan de inwoners van de betrokken gemeenten om hun inbreng te hebben.
 • Bouwvergunning: zoals voor eender welk ander bouwproject, moet ook voor Brabantnet een bouwvergunning ingediend worden. Eens deze goedgekeurd is door de Vlaamse Regering kunnen we beginnen aan de concrete realisatie van Brabantnet.
 • Aanleg van de tramlijnen: Na het verkrijgen van de bouwvergunning kunnen we starten met de bouw van Brabantnet. Loopt alles volgens plan, dan wordt de oplevering verwacht in 2020. Na het uitvoerig testen van de trams en het opzetten van het exploitatieplan, kunnen de trams definitief beginnen rijden.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wat is er al gebeurd?

 • Najaar 2012: openbare kennisgeving. De inwoners van de betrokken gemeenten en de stakeholders werden op de hoogte gesteld van de plannen. Ze kregen ook de kans om concrete en zinvolle reacties te formuleren en zo het plan-MER (het milieu-effecten rapport) mee vorm te geven. Dit is een rapport waarin alle gevolgen die een project voor het milieu kan hebben, in beeld worden gebracht.

  Lees hier de rapporten voor:
  - de sneltram
  - de ringtram
  - de luchthaventram

  De plan-MER's werden goedgekeurd op 3 september 2013.
 • Infotentoonstellingen voor bewoners van de betrokken gemeenten. Op de infotentoonstelling lieten we zien hoever onze studies stonden en wat er nog op het programma staat. Mensen konden er hun vragen en feedback/reacties kwijt.
 • Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA): de kosten van spooraanleg, onderhoud en exploitatie werden voor elke tramverbinding afgewogen tegen baten als tijdswinst voor alle verplaatsingen, economische winst en positieve effecten voor milieu en omgeving.
  -> afgerond in het voorjaar van 2013
 • Multicriteria-analyse (MCA): Hierin werd onderzocht waar de tram precies zal rijden. Elke tracévariant werd beoordeeld op 16 criteria, zoals reizigerspotentieel, impact op milieu en haalbaarheid. Zo wordt gewerkt naar een voorkeurstracé.
  -> afgerond in het najaar van 2013

  De MKBA-dossiers en de tracéstudies (MCA) kunt u raadplegen op de pagina Wat is Brabantnet?
 • Goedkeuring van de Vlaamse Regering om alvast 3 trajecten verder uit te werken. Dit gebeurde op basis van de drie bovenstaande documenten. Dankzij deze beslissing ligt het tracé waar de tram precies zal rijden nu vast. Deze kan u bekijken per tramlijn op de pagina Wat is Brabantnet. Ook in de pers was er de nodige aandacht voor deze beslissing. Raadpleeg bij In de pers de verschillende artikels die toen verschenen.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>