Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Visie en methodiek

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Trammelant vertrok oorspronkelijk vanuit het motto: je gaat het kieken niet uithangen bij mensen die je kent. Door medewerkers van De Lijn en jongeren samen te brengen, proberen we de anonimiteit te doorbreken en de mensen achter De Lijn een gezicht te geven. 

Ondertussen gaat Trammelant verder dan dat en willen we alle leerlingen bereiken door ook activiteiten aan te bieden die kaderen binnen verkeersveiligheid. Bovendien lichten we het reilen en zeilen van De Lijn als openbaar vervoersmaatschappij en als potentiële toekomstige werkgever nader toe om zoveel mogelijk in te spelen op het interessegebied van de jongeren. 

Het Trammelantbezoek kan ingevuld worden op maat.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Actoren: jongeren & volwassenen

Jongeren

De school is de plek bij uitstek waar jongeren verzamelen en als geheel aangesproken kunnen worden. Een vormende activiteit uitwerken binnen de vrije tijd van de jongeren zou veel te vrijblijvend zijn. Zo bereik je bovendien maar een fractie van de jongeren.

Jongeren – leerlingen – zijn ook het best geplaatst om te vertellen wat de problemen zijn in bus en tram: zij weten uit de eerste hand hoe de vork in de steel zit. Via de geboden inspraakmogelijkheden kunnen ze invloed uitoefenen op het verloop van het project. Het is een misvatting dat jongeren de werking alleen maar bemoeilijken. Zij kunnen suggesties geven en oplossingen bedenken.

Bij voorkeur werken we met jongeren uit het technisch, beroeps- of deeltijds onderwijs omdat Trammelant beter aansluit bij hun leerprogramma. Bovendien is het cruciaal om juist met hen de dialoog aan te gaan en hen beter te leren begrijpen. Meestal wordt gekozen voor een klas uit de 2de graad van het secundaire onderwijs.

Binnen het project wordt één groep jongeren voorbereid om hun opgedane kennis en ervaringen over te brengen op andere jongeren. Dit noemen we peer to peer tutoring, een  systeem waarbij jongeren iets – een vaardigheid, kennis – doorgeven aan de leden van hun groep. De groep jongeren is dus ambassadeur van het project voor de andere leerlingen. 
 

Een andere mogelijkheid is dat onze Trammelantmedewerkers gedurende 2 lesuren per klas samen met de jongeren activiteiten doen. In dit geval wordt er geen overdracht door de jongeren verzorgd maar komen alle klassen rechtstreeks aan bod. Ook op deze manier worden de doelstellingen van Trammelant bereikt.

Wij zullen  een Trammelantproject alleen maar in een school houden als de school de doelstellingen van het project garandeert. Het is belangrijk dat de school achter het project staat en inspanningen levert om de uitvoering te ondersteunen en te vergemakkelijken. 

Leerkrachten

De leerkrachten kennen hun leerlingen het best. Zij weten wat kan en mag in hun groep. Het is hun taak om het project voluit te steunen en de begeleiding onze Trammelantmedewerkers te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het is belangrijk dat zij gemotiveerd zijn voor het project. Zij worden ook de uitdrager van het project bij de collega-leerkrachten.

Chauffeurs

Chauffeurs hebben aan de ene kant af te rekenen met luidruchtig gedrag van jongeren; aan de andere kant zijn zij ook de specialisten die de missie van De Lijn uitdragen.
Beide aspecten zijn uiterst belangrijk voor het project. De chauffeurs kunnen levendige verhalen vertellen over de dagelijkse belevenissen in bus en tram: het gedrag van reizigers, verkeerstechnische aspecten, bijzondere voorvallen, … Ze bezitten een kennis, een bagage waar jongeren naar opkijken.

Door de ongedwongen omgang tijdens een gezamenlijke activiteit stijgt het respect van de chauffeurs voor de jongeren. De chauffeurs worden ook levendig herinnerd aan hun eigen schooltijd. Zo kunnen ze meer begrip opbrengen voor het soms uitgesproken gedrag van bepaalde jongeren. De rol van de chauffeur bestaat er dus in de eerste plaats in om een menselijk gelaat te geven aan het doorgaans anonieme gezicht achter het stuur of het uniform.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de chauffeur nog in actieve dienst is. Zo kunnen de jongeren de chauffeur ook na het project nog tegenkomen tijdens hun alledaagse verplaatsingen. Daarnaast is de chauffeur best representatief voor de collega’s en heeft de chauffeur liefst een achterban bij de collega’s. Hij is namelijk de ambassadeur van het project in zijn/haar stelplaats.

Lijncontroleurs of instructeurs

De Lijncontroleurs vullen de verhalen van de chauffeurs aan. Ze maken ze concreter, ook door hun kennis van richtlijnen en maatregelen. Ze geven de nodige – juiste – antwoorden op prangende vragen. Want jongeren hebben een massa vragen over wat kan en niet kan, wat mag en niet mag, wat een overtreding kost, …

De Lijncontroleur heeft ook de taak om aan alle jongeren duidelijk te maken dat vormen van controle nu eenmaal onafwendbaar zijn in de publieke sfeer. Het is een pluspunt als hij kan overbrengen dat het allemaal om stijl draait. Aan de jongeren toegeven dat het er vaak iets vriendelijker, iets voornamer aan toe kan gaan bij een controle – langs beide kanten – levert al vlug veel begrip en sympathie op.

Anderen

 • begeleiders
 • schoolspotters
 • gemeenschapswachten
 • Lijnspotters
 • reizigers
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wederzijds respect & begrip creëren

Het uitgangspunt is een eenvoudige stelling: mensen die elkaar van dichtbij kennen, hebben meer respect voor elkaar. Jongeren die zich verbonden voelen met een chauffeur zullen meer rekening houden met die chauffeur. Aan de andere kant: medewerkers die zich een beetje kunnen inleven in de wereld van de jongeren zullen die jongeren ook anders bekijken en interpreteren.
   
De kunst is om mensen te zien zoals ze zich vooral of meestal gedragen, eerder dan hen vast te pinnen op een momentopname van hun gedrag. Uit onderlinge contacten blijkt hoe verbaasd jongeren reageren op het gedrag van de lijncontroleur tijdens de activiteiten. Omgekeerd zijn ook de chauffeurs verbaasd over de positieve houding van de jongeren tijdens het bezoek aan de stelplaats.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Leren van elkaar: het participatief programma

Tijdens het project leren zowel de jongeren als de volwassenen van elkaar. Ieder heeft zijn eigen ervaringen, die elk op zich waar zijn. Het gaat erom zich in te leven in de beleving van de ander. Beide partijen zijn evenwaardig en hebben invloed op het verloop van het project.

Dat blijkt duidelijk uit het gehanteerde participatiecontinuüm.

Participatiecontinuüm volwassenen - jongeren: informeren/adviseren/mee beslissen/samen ondernemen/begeleiden/zelf organiseren
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Afhankelijk van de interesse van de jongeren wordt er zeer flexibel omgesprongen met het programma: het is als het ware een programma op maat. Zowel jongeren als volwassen kunnen een invloed uitoefenen op de invulling en de vormgeving van het project. Alle deelnemers leveren zo een actieve bijdrage aan de uitwerking van de activiteiten.

Participatie is een creatief proces en geeft een draagvlak aan het project: de regels die samen worden uitgewerkt, zijn regels waarin iedereen zich kan vinden. Zo maken de deelnemers ook alles bespreekbaar. Uiteraard zijn een aantal zaken niet toegelaten: wegblijven van school, niet-respectvol gedrag, … Deze afspraken worden gemaakt in samenspraak met de scholen die aan dit project deelnemen.

Aan de hand van verschillende participatieve methoden bestuderen zowel de medewerkers van De Lijn als de leerkrachten en leerlingen de moeilijkheden op het openbaar vervoer van dichtbij. Zo zoeken ze samen naar mogelijke oplossingen.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Werken aan een gemeenschappelijk doel

Jongeren en volwassenen willen samenwerken aan eenzelfde doel: het verbeteren van de sfeer, het comfort en de veiligheid bij het gebruik van het openbaar vervoer. 

Naast de jongeren en de volwassenen speelt ook de context een belangrijke rol. Soms wordt er een bezoek gebracht aan een stelplaats van De Lijn. Dit bezoek brengt de jongeren rechtstreeks op de werkvloer. Hier zijn contact en uitwisseling mogelijk met de aanwezige medewerkers.

De Lijn werkt aan de hand van het volgende schema:

Leer-krachtig zijn:
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Aansluiting bij VOETen

Een extra meerwaarde van Trammelant voor de school is het feit dat het project aansluit bij enkele VOETen (vakoverschrijdende eindtermen).

Een school uit West-Vlaanderen omschrijft het als volgt: "De Lijn geeft ons een project dat tot doel heeft de overlast op het openbaar vervoer te verminderen en het wederzijds begrip tussen chauffeurs en schoolgaande jeugd te versterken."

Met de volgende doelen:

 • De leerlingen kunnen samen met chauffeurs en controleurs de schade opnemen in een door vandalisme geteisterde bus en zo hun verantwoordelijkheidszin aanscherpen.
 • De leerlingen gaan naar de herstelplaats om het kostenplaatje van de reparaties te kunnen berekenen.
 • De leerlingen zijn zich bewust van de maatregelen die De Lijn onderneemt om de reizigers alsmaar meer comfort te bieden.
 • Door de beelden in de dispatching worden de leerlingen bewust van hoe scholieren zich gedragen op bus en tram. Deze beelden geven de leerlingen de aanzet tot een mentaliteitsverandering.
 • De leerlingen kunnen zelf ervaren , nadat ze graffiti op een bus mochten aanbrengen en ze daarna het goedje moesten verwijderen, dat dit een quasi onmogelijke en vooral tijdrovende klus is.
 • De leerlingen kunnen inzien dat ze rekening moeten houden met andere reizigers en dus niet teveel lawaai moeten maken en /of hun MP3 spelers niet luid te zetten.
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>