Zondag 24 maart werken we aan de website.

Van 05.00 tot 20.00 uur zijn de abonnementen, real time informatie, klantenreacties e.a. niet beschikbaar. Onze excuses voor de hinder. Lees meer over de onderhoudswerken. Laatste update: 23-03-2019 om 12:00

Cookies op delijn.be
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren.
Lees meer.
Toon menu

Bescherming van persoonsgegevens

Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

1.    Verwerkingsverantwoordelijken:
De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0242.069.537
2.    Contact De Lijn of de DPO (functionaris voor gegevensbescherming):
Vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens kunnen gesteld worden:
Via het online contactformulier: https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst/ 
Telefonisch op 070 220 200 (0,30 euro/minuut)
3.    De Lijn verwerkt persoonsgegevens van haar klanten om volgende redenen:
a.    Afleveren van vervoersbewijzen in allerlei vormen (abonnementen, SMS- of M-tickets,…)
Verwerkingsgrond: contract (art. 6,1 b van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "AVG").
Categorie gegevens: Gewone persoonsgegevens (naam; adresgegevens; geboortedatum; gezinssamenstelling; GSM nummer; foto) en Gevoelige persoonsgegevens (Rijksregisternummer; sociaal statuut)
Oorsprong gegevens: van de klant zelf (bijvoorbeeld ingevuld op een aanvraagformulier of online); van een derde betaler (bijvoorbeeld gemeente, werkgever); uit een authentieke bron (het rijksregister of de KSZ, op basis van een rijksregisternummer wat door de klant opgegeven wordt)
Ontvanger: De vermelde persoonsgegevens kunnen extern doorgegeven worden aan opdrachtnemers die in opdracht van De Lijn vervoerbewijzen aanmaken ten behoeve van de klanten van De Lijn.
Bewaartermijn: maximaal 3 jaar na het laatste contact
b.    Het behandelen van vragen, klachten, suggesties,…
Verwerkingsgrond: wettelijke verplichting (art. 6,1 c AVG)
Categorie gegevens: Gewone persoonsgegevens (naam; telefoonnummer; adres; e-mail; geslacht; geboortedatum)
Oorsprong gegevens: de klant zelf geeft deze op bij het indienen van een klantenreactie
Ontvanger: Gegevens kunnen doorgegeven worden aan het extern contactcentrum.
Bewaartermijn: Gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard na afhandeling van de vragen, klachten, suggesties, …
c.    Communicatie voeren met klanten, in kader van vervoersbehoefte, campagnes, retentie van klanten, direct marketing,…
Verwerkingsgrond: overeenkomst; gerechtvaardigd belang ; toestemming (art. 6,1 b, c en a AVG).
Verklaring verwerkingsgrond: Het is in het gerechtvaardigd belang van organisaties om klanten te contacteren om hun contract met De Lijn te verlengen of om andere contractvoorstellen te doen.
Categorie gegevens: Gewone persoonsgegevens (naam; adres; telefoonnummer; mailadres)
Oorsprong gegevens: van de klant zelf (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een online account) of aangekocht bij een externe partij
Ontvanger: Gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere mobiliteitspartners bv. andere vervoersaanbieders  (in dit geval wordt een klant hiervan telkens op de hoogte gesteld voordat hij of zij zijn gegevens opgeeft) of aan een mailingfirma die in naam van De Lijn communicatie voert
Bewaartermijn: Gegevens worden bijgehouden totdat een toestemming wordt ingetrokken, of tot maximaal 3 jaar na het laatste contact
d.    Het voeren van marktonderzoek en marktanalyse; rapportering en statistische analyse
Verwerkingsgrond: toestemming; gerechtvaardigd belang; wettelijke verplichting; algemeen belang (art. 6,1 a, f, c en e AVG). 
Verklaring verwerkingsgrond: De Lijn gebruikt marktanalyse om een aantal redenen, die onder het gerechtvaardigd belang van De Lijn passen.  We spreken dan over analyses om bijvoorbeeld een doelgroepenbeleid te kunnen voeren, aan prijsdifferentiatie te kunnen doen, ons aanbod maximaal op de vraag te kunnen afstemmen etc. Daarnaast worden de analyses ook gebruikt om ons vervoersnet te optimaliseren. Tenslotte zijn wij verplicht om te rapporteren aan onze stakeholders over bepaalde doelgroepen en over de doelstellingen die opgenomen zijn in de beheersovereenkomst. Om deze doelstellingen te bereiken, worden persoonsgegevens gebruikt als input voor analyses. De resultaten van deze analyses en rapporten bevatten uiteraard geen persoonsgegevens.
Categorie gegevens: Gewone persoonsgegevens (naam; adres; geslacht; geboortedatum; telefoonnummer; mailadres) en Gevoelige persoonsgegevens (Rijksregisternummer; validaties). Validaties worden niet op individueel niveau gebruikt, maar worden steeds geaggregeerd en gepseudonimiseerd voordat ze gebruikt worden in kader van marktonderzoek.
Oorsprong gegevens: van de klant zelf
Ontvanger: In sommige gevallen wordt een extern bureau aangewend om marktonderzoek uit te voeren.
Bewaartermijn: de bewaartermijn van deze gegevens kan verschillen, afhankelijk van het onderzoek. De deelnemers aan een onderzoek worden bij verzameling van de gegevens op de hoogte gebracht van de exacte bewaartermijn. Indien analyses gebeuren op basis van gegevens uit het klantenbestand, wordt de bewaartermijn van het klantenbestand gerespecteerd (zie punt a). Niet gepseudonimiseerde en geaggregeerde validaties worden maximaal 6 maanden bewaard.
e.    Bij het bezoeken van de website of het gebruik van de app van De Lijn, kunnen cookies geplaatst worden. Voor meer informatie over het gebruik hiervan, verwijzen we naar de cookie policy.
f.    Klanten van de belbuscentrale worden opgenomen in een apart klantenbestand
Verwerkingsgrond: contract (art. 6,1 b AVG)
Categorie gegevens: Gewone persoonsgegevens (naam; adres; telefoonnummer; mailadres) en Gevoelige persoonsgegevens (informatie betreffende de gezondheid bv rolstoelgebruik)
Oorsprong gegevens: Bij de klant zelf
Ontvanger: Gegevens kunnen doorgegeven worden aan opdrachtnemers die in opdracht van De Lijn en in functie van het  vraagafhankelijk vervoer (exploitanten, taxi), ritten uitvoeren.
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar na laatste contact
Het niet aanleveren van de noodzakelijke persoonsgegevens kan er onder meer toe leiden dat De Lijn haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen jegens de klant, waaronder het afleveren van het door de klant gevraagde vervoerbewijs, niet kan nakomen.
 
4.    Rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te verbeteren of, in sommige gevallen, om uw gegevens te laten wissen. Dit laatste is bijvoorbeeld niet mogelijk indien u nog een lopend contract hebt bij De Lijn.
U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).
U heeft het recht bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw gegevens die gebaseerd zijn op volgende rechtmatigheidsgronden:
•    Een verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of  van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
•    De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met namen wanneer de betrokkenen een kind is.
U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
In die gevallen waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kan u ten allen tijde uw toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.  De intrekking van uw toestemming kan er onder meer toe leiden dat De Lijn haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen.
 
U kan uw rechten op verschillende manieren uitoefenen:
•    U kan contact opnemen met De Lijn via het online contactformulier;
•    U kan telefonisch contact opnemen met De Lijn via 070 220 200. Onze medewerkers zullen uw vraag registreren en ervoor zorgen dat die door de juiste personen behandelt wordt;
•    U kan via een aangetekend schrijven contact opnemen met de Data Protection Officer van De Lijn, via volgend postadres:
VVM De Lijn
Tav DPO
Motstraat 20
2800 Mechelen
 
Persoonsgegevens zullen eveneens worden doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, onderzoeksrechters en/of politiediensten wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing, het onderzoek of de vervolging van misdrijven.
 
De Lijn heeft, krachtens de Beraadslaging Sectoraal Comité voor het Rijksregister RR Nr 04/2006 van 1 maart 2006, de toelating om het Rijksregisternummer van de abonnee te verwerken, alsook, krachtens de Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid Nr 07/018 van 24 april 2007 om toegang tot de KSZ te hebben, met het oog op de controle van de identiteit van de abonnee en/of de klant, zijn gezinssamenstelling en het vervuld zijn van de voorwaarden om al dan niet op bepaalde vervoerbewijzen recht te hebben.
 
5.    U heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>